Algemene Gebruiksvoorwaarden

Dit document is de weergave van de algemene Gebruiksvoorwaarden van Aureool Business Concepts B.V. (hierna; ABC), KvK-nummer 39087840, gevestigd te Grou, kantoorhoudend aan De Muldyk 1, (9001 XV) ten aanzien van (het gebruik van) de Diensten van ABC en/of verlenen van een Opdracht door Gebruikers (alsdan vastgelegd in een Gebruikersovereenkomst) en die als zodanig toepasselijk zijn op alle Activiteiten & Werkzaamheden die ABC, of een door ABC voor uitvoering van de Activiteiten & Werkzaamheden aangewezen 3e partij voor ABC, voor (werking en het aangaan van wederzijdse verplichtingen van) de Websites, Apps & Platformen aanbiedt en verricht.

Definities
Activiteiten & Werkzaamheden: alle handelingen die door ABC en/of door en voor haar werkende derde partij(en) worden uitgevoerd ten behoeve van de Diensten.

Diensten: de opzet en verwerking van de opmaak, inhoud, functionaliteiten en toepassingen – incl. indien van toepassing: koppelingen, formulieren, betalingen, leveringen, etc. – op Websites, Apps & Platformen.

Gebruiker(s): alle bezoekers van Websites, Apps & Platformen die op enigerlei wijze gebruik maken van de Diensten.

Gebruikersovereenkomst: de formele overeenkomst die bij een Opdracht de inhoud en rechtsverhouding tussen ABC en de Gebruiker ten aanzien van gebruik en/of afname weergeeft.

Gebruikersvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

Opdracht: een door ABC in samenspraak met Gebruiker gedefinieerde set voorwaarden waaronder Diensten door ABC worden geleverd c.q. door Gebruiker worden afgenomen.

Websites, Apps & Platformen: de voor de Gebruiker zichtbare en bruikbare weergave van de Diensten behorend bij de afzonderlijke bedrijfsonderdelen van ABC.

Artikel 1. Algemeen
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Diensten en de daaruit voortvloeiende Activiteiten & Werkzaamheden die door ABC worden verricht. Door gebruik te maken van de Diensten verklaart de Gebruiker zich bekend en akkoord te zijn met de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de Diensten van ABC is beperkt tot datgene wat in deze Gebruiksvoorwaarden is omschreven. Eventuele eigen algemene voorwaarden van de Gebruiker zijn uitdrukkelijk niet van toepassing op het gebruik van de Diensten en de rechtsverhouding tussen ABC en Gebruiker.

Onverminderd de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, mogen de activiteiten van de Gebruiker in het kader van ABC niet van criminele aard, op onwaarheden gebaseerd en/of misleidend zijn, geen inbreuk maken op de rechten van ABC in het kader en/of rechten van derden, waaronder, maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten, beeldrechten en/of andere privacy rechten dan wel intellectuele eigendomsrechten.

ABC behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen en zal een (voor)genomen wijziging bekend maken op de Website. Wijzigingen treden 7 dagen na deze bekendmaking van rechtswege in werking.

Indien ABC aanwijzingen heeft of van derden ontvangt dat de Gebruiker in strijd handelt met het in de Gebruiksvoorwaarden bepaalde, dan is ABC bevoegd de Gebruiker verdere toegang tot de Diensten te ontzeggen, als ook alle overige maatregelen te treffen die ABC nodig acht om verder misbruik te voorkomen, onverminderd het recht van ABC de door of als gevolg van bedoelde handeling door ABC of derde partijen geleden schade op Gebruiker te verhalen.

Artikel 2. Rechtsverhouding
Op de rechtsverhouding tussen ABC en Gebruiker zijn de artikelen 175 t/m 188, Boek 7 BW (Burgerlijk Wetboek) van overeenkomstige toepassing. Conform artikel 7:175 lid 2 BW geldt een door een Gebruiker aan ABC gedane betaling voor afname van Diensten als door ABC aangenomen, wanneer ABC na hiervan kennis te hebben genomen, deze niet onverwijld heeft afgewezen.

ABC behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een mogelijk Opdracht van een Gebruiker niet te aanvaarden indien niet voldaan wordt aan de in dit document genoemde voorwaarden of om redenen anderszins. ABC stelt de Gebruiker per e-mail onder opgaaf van reden op de hoogte van een beslissing om een Opdracht niet te aanvaarden. Een dergelijk besluit van ABC is bindend en definitief.

Artikel 3. Inbreukmelding
ABC zal meldingen van handelingen door de Gebruiker die inbreuk maken op rechten van derden onderzoeken en indien mogelijk daar maatregelen tegen nemen. Partijen die van mening zijn dat inbreuk op hun rechten wordt gepleegd, worden verzocht dat onderbouwd te melden aan ABC via mail aan: weijers@mwmc.nl o.v.v. de claim.

Een dergelijke melding dient tenminste de volgende informatie te bevatten:
– de url van waar de naar uw mening inbreuk makende Content is te vinden op de Website of het Platform
– een verklaring dat en waarom er naar uw oordeel inbreuk wordt gemaakt op uw rechten
– uw contactgegevens (naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) zodat ABC contact met u kan opnemen
– een verklaring, voorzien van bewijsmiddelen die aantonen dat de informatie in uw melding juist en volledig is en – in geval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten – dat u rechthebbende bent op die intellectuele eigendomsrechten
– indien het melding van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten betreft – een beschrijving van het werk of de werken waarop naar uw mening inbreuk is gemaakt met specificatie van de inbreuk, en een verklaring dat u de eigenaar bent of aantoonbaar bevoegd bent om te handelen namens de eigenaar

ABC behoudt zich het recht voor de kennisgeving door te sturen aan de Gebruiker die verantwoordelijk is voor de content waarop de kennisgeving betrekking heeft. Indien uit de kennisgeving blijkt dat content onmiskenbaar onrechtmatig is, zal deze door ABC worden verwijderd of ontoegankelijk worden gemaakt, zonder dat daarbij recht op schadeloosstelling ontstaat.

ABC behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot verwijdering of ontoegankelijk maken van de content over te gaan indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het geleverde bewijs te twijfelen, of indien de content waarop de kennisgeving betrekking heeft niet onmiskenbaar onrechtmatig blijkt te zijn. In dat kader kan ABC desgewenst een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegd rechter in Nederland, wiens uitspraak aantoont dat de betreffende content onmiskenbaar onrechtmatig is.

Het doen van een kennisgeving vrijwaart ABC en alle aan ABC gelieerde ondernemingen, haar directie, bestuurders, werknemers, vertegenwoordigers en rechtsopvolgers voor iedere aanspraak van derden in verband met het verwijderen of ontoegankelijk maken van content. De vrijwaring heeft tevens betrekking op alle schade die de melder lijdt en nog zal kunnen lijden en/of de kosten die de melder dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

ABC zal op geen enkele wijze partij kunnen zijn bij een geschil tussen degene van wie de melding afkomstig is en degene op wie de kennisgeving betrekking heeft en is in geen enkel geval aansprakelijk voor de (correcte en volledige) afhandeling van zaken.

Artikel 4. Aansprakelijkheid
ABC spant zich in een zo groot mogelijke beschikbaarheid van de Diensten te bieden, maar garandeert niet dat de Diensten te allen tijde zonder beperkingen of storingen functioneren.

Indien er sprake van technische problemen op de Website of t.a.v. levering van Diensten zijn, is ABC gerechtigd de toegang tot (onderdelen van) de Diensten en/of (onderdelen van) haar systeem en/of toepassingen en koppelingen (al dan niet tijdelijk) onmiddellijk en op ieder gewenst moment te blokkeren, dan wel het gebruik ervan te beperken, en/of andere maatregelen te nemen, indien dat naar mening van ABC nodig is, zonder de Gebruiker daarvan van tevoren op de hoogte te stellen.

ABC behoudt zich het recht voor om in verband met service, onderhoud en beveiliging van de Diensten en/of de toepassingen en koppelingen van de Website, de toegang tot de Diensten en/of (onderdelen van) haar systeem en/of toepassingen en koppelingen (al dan niet tijdelijk) te blokkeren of het gebruik daarvan te beperken, indien dat naar mening van ABC nodig is. Indien mogelijk zal ABC de Gebruiker tijdig van dergelijke maatregelen op de hoogte stellen.

ABC is te allen tijde gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking aan de Gebruiker wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen in de Diensten en/of de Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan door de Gebruiker te beperken, wijzigingen aan te brengen en/of onderhoud te plegen aan de Website.

ABC zal zich naar al wat naar redelijkheid mag worden verwacht inspannen dat de Diensten geleverd kunnen worden, maar garandeert in verband hiermee uitdrukkelijk niet:
– dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn
– dat de Diensten aan verwachtingen en eisen van de Gebruiker voldoen

ABC heeft uitdrukkelijk geen invloed op de inhoud van de onderlinge communicatie tussen de Gebruiker en door ABC ingeschakelde 3-en en aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit of juistheid daarvan.

ABC is niet gehouden tot vergoeding van schade anders dan aan personen of zaken. Elke vorm van gevolgschade wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De totale aansprakelijkheid van ABC jegens de Gebruiker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van schade zijnde maximaal het door de Gebruiker aan ABC betaalde bedrag voor afname van Diensten, zonder verdere bijkomende schadevergoeding en in geval van ontbinding van de Gebruikersovereenkomst, voor zover dat mogelijk is, heeft ABC met het betalen van deze schadevergoeding tevens aan haar verplichting tot ongedaan making van de Opdracht voldaan.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding onder bovengenoemde voorwaarden, los van de uitspraak over toekenning ervan, is steeds dat de Gebruiker eventuele schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij ABC meldt.

Voor zover ABC bij uitvoering van haar activiteit afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, kan ABC op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met ABC of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de overeenkomst met ABC.

Indien ABC aansprakelijk is op grond van een van de leden van dit artikel en ABC zich tegen deze schade op een gebruikelijke wijze heeft verzekerd, dan wordt elke aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder deze verzekering voor uitkering in aanmerking komt. ABC is slechts aansprakelijk voor schade die aan haar opzet of grove schuld te wijten is.

Artikel 5. Overmacht
ABC is niet aansprakelijk voor door de Gebruiker geleden schade indien sprake is van overmacht, waaronder in het kader van deze Gebruiksvoorwaarden mede wordt verstaan gevallen waarin ABC niet aan haar contractuele verplichtingen kan of heeft kunnen voldoen als gevolg van stroomstoringen, netwerkstoringen, computervirussen, het uitvallen van servers, het uitvallen van Ip- of andere transits, hotspots, ontruimingen en evacuaties in het bedrijf of de bedrijfsomgeving van ABC en werkstakingen of andere acties door het personeel van ABC, haar toeleveranciers of distributeurs daaronder begrepen of anderszins buiten de macht van ABC in uitvoering van haar activiteiten.

Indien de periode van overmacht langer duurt dan één maand is ieder der partijen gerechtigd om de Opdracht met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling te beëindigen, echter zonder schadevergoeding van ABC te kunnen eisen.

Tevens hebben partijen gedurende de periode van overmacht het recht hun verplichtingen uit de Gebruikersovereenkomst (of voor zover van toepassing: de Diensten en/of Opdracht) op te schorten, tot het tijdstip waarop de uitvoering van de verplichtingen redelijkerwijze mogelijk wordt geacht.

Artikel 6. Privacy
ABC zal persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, conform het op de Website gepubliceerde Privacy Statement. Gebruiker verklaart het Privacy Statement te hebben gelezen en is daarmee akkoord.

Artikel 7. Geschillen en toepasselijk recht
Op de Gebruiksvoorwaarden en enige andere rechtsverhouding tussen de Gebruiker en ABC is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit enige rechtsverhouding tussen de Gebruiker en ABC kunnen, voor zover rechtens mogelijk, uitsluitend bij de bevoegde rechter in het arrondissement Leeuwarden aanhangig worden gemaakt.

Aureool Business Concepts B.V., Versie 1.1, september 2019

Privacy Statement
Dit document is de weergave van het Privacy Statement van Aureool Business Concepts B.V. (hierna te noemen ABC) en AsUgo (hierna te noemen: AUG), als onderdeel van ABC. De diensten en werkzaamheden t.b.v. AUG worden uitgevoerd als project van ABC.

De bepalingen in dit Privacy Statement gelden voor sitebezoekers, deelnemers aan evenementen, bezoekers van evenementen en voor ieder ander die gebruik maakt van de diensten en functionaliteiten van AUG in de ruimste zin en in dat kader al dan niet zijn of haar gegevens aan ABC en AUG ter beschikking stelt.

ABC verplicht zich tot zorgvuldige omgang met de beschikbaar gestelde gegevens en heeft de verwerking ervan aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens. ABC en AUG gebruiken en verwerken de gegevens uitsluitend binnen de EU de daar geldende wet- en regelgeving.

Dit Privacy Statement heeft als doel bezoekers van de website, deelnemers en bezoekers aan de evenementen en overige belanghebbenden te informeren over het beleid en de procedures t.a.v. het verkrijgen, gebruiken en verwerken van gegevens van zowel niet geregistreerde als geregistreerde natuurlijke personen als niet geregistreerde en geregistreerde rechtspersonen via de website, het platform, de app, de evenementen en alle activiteiten die daar zijdeling verband mee houden.

Artikel 1 Identiteit
Verantwoordelijk voor verwerking van de via de website, de app, het platform, de evenementen of op andere wijze verkregen gegevens in het kader van AUG is ABC, kantoorhoudend aan De Muldyk 1, 9001 XV Grou.

Artikel 2 Informatie
ABC en AUG verzamelen, bewaren en gebruiken voor verschillende doeleinden informatie, waarbij de verstrekker van de informatie altijd het recht en de mogelijkheid heeft eigen gegevens in te zien, aan te (laten) passen en/of te (laten) verwijderen.

In alle gevallen dient de natuurlijke of rechtspersoon de voor de actie benodigde gevraagde gegevens, middels de daartoe bestemde dragers, ter beschikking te stellen en gaat deze daarbij akkoord met de opname van de gegevens voor gebruik voor de afzonderlijke doeleinden.

Om de website, de app en het platform optimaal te laten functioneren en te beveiligen, verzamelt ABC zo mogelijk automatisch gegenereerde informatie over gebruik en informatievraag. Deze informatie bestaat onder meer uit het IP-adres, gebruikte browser en computersysteem, bezochte pagina’s en eventuele aanwezige cookies en – indien van toepassing – het account en identificatie.

Artikel 3 Doel
ABC en AUG verzamelen gegevens voor diverse doeleinden:
– het kunnen laten functioneren van de site, de app en het platform
– het kunnen informeren van geïnteresseerden, zoals bezoekers en gebruikers
– het kunnen verwerken van aanmeldingen voor evenementen
– het kunnen uitvoeren van de werkzaamheden m.b.t. gebruikers

Gegevens worden, zo nodig geanonimiseerd, gebruikt voor statistische doeleinden t.b.v. inrichten en beheer van de website, de app en het platform.

Artikel 4 Inzage
Iedere individuele persoon of rechtspersoon heeft het recht ABC en/of AUG inzage te vragen in de wijze van beheer en verwerking van de eigen gegevens. Onder beheer en verwerking behoort de wijze van opslag en handeling(en) m.b.t. opslag, bewaren, verzamelen, vastleggen, raadplegen van, gebruiken en/of ter beschikking stellen van gegevens.

ABC en of AUG zal na schriftelijk verzoek via mail naar: organisatie@asugo.nl o.v.v. ‘inzage persoonsgegevens’ en na controle van de identiteit inzage geven in de betreffende gegevens en zal deze op verzoek en voor zover noodzakelijk wijzigen, verwijderen of afschermen, indien de gegevens niet correct of niet ter zake doende voor opslag en/of gebruik (b)lijken.

Artikel 5 Informatie delen
De website, de app en het platform voorzien in de mogelijkheid informatie te promoten en te delen middels diverse Social Media platformen. Voor informatie over het plaatsen van cookies in het kader van die afzonderlijke platformen wordt verwezen naar de privacyverklaring van die betreffende platformen en die alsdan onverkort en zonder betrokkenheid van ABC en/of AUG van toepassing zijn en waarvoor ABC en/of AUG geenszins verantwoordelijk kunnen worden gesteld.

Het volgen van een link naar informatie of een toepassing (waaronder maar niet uitsluitend een website) van een andere eigenaar dan wel entiteit vanuit de website, de app of het platform van AUG, heeft per direct en onvoorwaardelijk het verlaten van de omgeving van ABC en AUG tot gevolg. Vanaf dan gelden de gebruiksvoorwaarden, het privacy statement, privacy beleid en alle niet benoemde maar wel relevante zaken en voorwaarden van die betreffende partij en zijn de gebruiksvoorwaarden, het privacy statement en het privacy beleid van ABC en AUG nadrukkelijk niet meer van toepassing. ABC en AUG kunnen alsdan op geen enkele wijze verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de informatie, de toepassingen en zo meer van die partij worden gesteld.

Artikel 6 Overdracht
Indien ABC als entiteit of AUG als project door een derde partij geheel of gedeeltelijk wordt overgenomen of indien een derde partij, onafhankelijk of als onderdeel van ABC of AUG de uitvoering van de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk overneemt, worden alle benodigde en beschikbare gegevens voor opslag en verwerking aan de betreffende partij overgedragen of beschikbaar gesteld.

De overdracht of het beschikbaar stellen geschiedt met inachtneming van de betreffende wet- en regelgeving inzake gegevensoverdracht en -beheer en met inachtneming van de verplichting de gegevens niet openbaar te maken, aan te passen en/of te gebruiken, behalve voor zover noodzakelijk ter uitvoering van de werkzaamheden.

Artikel 7 Cookies
ABC en AUG maken gebruik van cookies die op de gebruikte apparatuur worden opgeslagen. ABC en AUG maken gebruik van functionele, analytische en tracking cookies, die bijdragen aan het gebruiksgemak van de website, de app en het platform. Het gebruik van functionele en analytische cookies dragen bij aan het juist en volledig functioneren van de site, de app en het platform. Tracking cookies dienen promotionele doeleinden.

Bij het eerste bezoek aan de website wordt toestemming gevraagd voor het plaatsen van cookies. Indien er gebruik wordt gemaakt van meerdere browsers en/of meerdere soorten apparatuur, dan dient deze handeling zo vaak als nodig te worden herhaald.

Door akkoord te geven op het gebruik van cookies, wordt ondubbelzinnige toestemming voor alle cookies die ABC en AUG gebruiken op de wijze en voor de doeleinden als omschreven en bedoeld. Het is mogelijk om plaatsing van cookies te blokkeren, waarbij het de functionaliteit van de website en het platform wordt beperkt.

Artikel 8 Beveiliging
Zowel ABC al AUG nemen de voorgeschreven en nodige organisatorische en technische maatregelen om de beschikbaar gestelde gegevens te beveiligen en te voldoen aan de regels omtrent verwijdering uit de database door individuele personen en rechtspersonen als onderdeel van gegevensbeveiliging.

Artikel 10 Wijzigingen
Om moverende redenen, ingegeven door ontwikkelingen binnen ABC en/of AUG, de website, de app en/of het platform, dan wel vanuit veranderende wet- en regelgeving, kan het voorkomen dat het privacy statement en beleid wordt aangepast en/of aangevuld.

De wijzigingen worden als zodanig in dit document opgenomen en vormen dan per direct onderdeel van het privacy statement en beleid van de organisatie en het project. Het is daarom raadzaam, en de verantwoordelijkheid van de bezoeker en gebruiker en dit privacy statement met enige regelmaat te raadplegen.

Veranderingen in het privacy statement en/of het privacy beleid zullen in aanvulling op elke vorige versie herkenbaar in de volgende versie en dan geldende versie worden opgenomen. Nummering van de versies vindt overeenkomstig met de aard en inhoud van de wijzigingen plaats.

Contact
Indien er na het lezen van dit document nog vragen over het beleid omtrent het privacy statement en/of het privacy beleid bestaan, stuur dan je vraag schriftelijk aan Aureool Business Concepts B.V., De Muldyk 1, 9001 XV Grou of mail naar: organisatie@asugo.nl o.v.v. ‘privacy statement en beleid’.

Aureool Business Concepts B.V,  Versie 1.0,  november 2020.

Colofon
AsUgo is een concept en bedrijfsonderdeel van Aureool Business Concepts B.V. en is een initiatief van Marcel Weijers.

Contact
Aureool Business Concepts B.V.
De Muldyk 1
9001 XV Grou

telefoon: 06-333 535 96
e-mail: organisatie@asugo.nl